Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

Số chương: 2,555
Lượt xem: 3,074,696
Tuần này: 1,726
Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bẳn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Số chương: 304
Lượt xem: 344
Tuần này: 235
Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Số chương: 405
Lượt xem: 456
Tuần này: 246
Thần Bí Chi Lữ

Thần Bí Chi Lữ

Số chương: 338
Lượt xem: 119
Tuần này: 47
Tinh Chiến Phong Bạo

Tinh Chiến Phong Bạo

Số chương: 203
Lượt xem: 77
Tuần này: 41
Đế Quốc Mỹ Nữ

Đế Quốc Mỹ Nữ

Số chương: 1,133
Lượt xem: 386
Tuần này: 185
Sơn Thôn Sinh Hoạt Nhâm Tiêu Dao

Sơn Thôn Sinh Hoạt Nhâm Tiêu Dao

Số chương: 638
Lượt xem: 46
Tuần này: 14
Vua Màn Ảnh

Vua Màn Ảnh

Số chương: 329
Lượt xem: 57
Tuần này: 26
Bảo Giám

Bảo Giám

Số chương: 614
Lượt xem: 68
Tuần này: 27
Chung Cực Giáo Sư

Chung Cực Giáo Sư

Số chương: 71
Lượt xem: 43
Tuần này: 20
Đô Thị Trùng Hoàng

Đô Thị Trùng Hoàng

Số chương: 142
Lượt xem: 50
Tuần này: 18
Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường

Số chương: 2,009
Lượt xem: 1,359
Tuần này: 671
Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Đô Thị Vô Thượng Tiên Y

Số chương: 417
Lượt xem: 137
Tuần này: 53
Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Trọng Sinh Thần Cấp Phá Gia Chi Tử

Số chương: 192
Lượt xem: 119
Tuần này: 56
Lăng Thiên Mộng Huyễn

Lăng Thiên Mộng Huyễn

Số chương: 911
Lượt xem: 108
Tuần này: 20
Cực Phẩm Tà Thiếu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Số chương: 1,255
Lượt xem: 477
Tuần này: 140
Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Số chương: 953
Lượt xem: 95
Tuần này: 42
Thôn Phệ Thương Khung

Thôn Phệ Thương Khung

Số chương: 2,028
Lượt xem: 447
Tuần này: 445
Pháp Sư Áo Nghĩa

Pháp Sư Áo Nghĩa

Số chương: 358
Lượt xem: 73
Tuần này: 20
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Số chương: 1,059
Lượt xem: 108
Tuần này: 30
Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số chương: 1,249
Lượt xem: 189
Tuần này: 52
Đại Âm Dương Chân Kinh

Đại Âm Dương Chân Kinh

Số chương: 232
Lượt xem: 103
Tuần này: 47
Văn Ngu Chí Thượng

Văn Ngu Chí Thượng

Số chương: 247
Lượt xem: 31
Tuần này: 12
Xuyên Việt Giả Mộ Viện

Xuyên Việt Giả Mộ Viện

Số chương: 712
Lượt xem: 86
Tuần này: 52
Siêu Thần Pháp Sư

Siêu Thần Pháp Sư

Số chương: 416
Lượt xem: 61
Tuần này: 24
Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La

Võng Du Chi Thiên Khiển Tu La

Số chương: 698
Lượt xem: 51
Tuần này: 34
Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Số chương: 219
Lượt xem: 84
Tuần này: 30